Udruga HERA

Vijesti

Od 26. do 28. siječnja 2016. godine u Donjoj Stubici, Hotel Terme Jezerčica  održan je 3-dnevni trening/edukacija: SPECIJALIZIRANA EDUKACIJA ZA OCD-e KOJE SE BAVE PRUŽANJEM POMOĆI I PODRŠKE ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA, koju je organizirala i provela Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Ženskom grupom KORAK Karlovac i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za mladež.

Edukacija je bila namijenjena prije svega organizacijama čiji projektni prijedlozi su pozitivno ocijenjeni od strane Ministarstva pravosuđa na javnom pozivu za prijavu projekta usmjerenih na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, ali i drugim organizacijama čiji djelokrug rada uključuje pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Organizacije koje  su dobile sredstva Ministarstva pravosuđa za provedbu projekata usmjerenih na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima su: Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ Pakrac; DEŠA –Dubrovnik, Regionalni centar za izgradnju zajednice i razvoj civilnog društva; Informativno pravni centar, Sl. Brod; Udruga „HERA“ Križevci za zaštitu i promicanje ljudskih prava te  Udruga ZVONIMIR Knin. Na edukaciji su ispred “HERE” sudjelovale tri predstavnice organizacije koje će sudjelovati i u provedbi  aktivnosti projekta “Podrška žrtvama i svjedocima” na području Koprivničko-križevačke županije.

Sudionice/sudionici edukacije su upoznate/i s zakonodavnim okvirom, kaznenom postupku od prijave do pravomoćne presude, Direktivi 2012/29/EU europskog parlamenta i Vijeća Europe o uspostavi minimalnih standarda prava žrtava kaznenih djela, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela i odrednicama Konvencije o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, značaju podrške žrtvama, domaćem zakonodavstvu u odnosu na prava žrtava i obavezu pružanja pomoći i podrške: Zakon o kaznenom postupku, Zakon o novčanoj naknadi, Zakon o BPP, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakon o probaciji,  institucionalnom pružanju pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kroz Odjele za podršku žrtvama i svjedocima.

Predavačice edukacije su bile: Lana Peto Kujundžić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, Branka Žigante Živković,sutkinja Visokog prekršajnog suda RH, Matea Babić, socijalna pedagoginja, Županijski sud Zagreb – Odjel za mladež, viša stručna savjetnica,  Nikica Hamer Vidmar, psihologinja – Ministarstvo pravosuđa,  Služba za podršku žrtvama i svjedocima, voditeljica službe, Ana Ergović Kuzmanović- Županijski sud Zagreb, voditeljica Odjela za podršku žrtvama i svjedocima,  dr.sc Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za  seksualna prava, Mirjana Duduković, predsjednica Ženske grupe KORAK Karlovac, Ella Selak Bagarić, psihologinja- Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba,  Miren Špek, pravnik  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima Osijek, Ana Šenjičnjak, pravnica Nacionalni pozivni centar i Mira Bilopavlovć, koordinatorica Centra za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ Pakrac.

Ova specijalizirana edukacija sastavni je dio projekta Ministarstva pravosuđa usmjerenog na osnaživanje organizacija civilnog društva kroz provođenje edukacije u svrhu prijenosa znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela.