Udruga HERA

Vijesti

03.rujna 2020.godine udruga “HERA” Križevci organizirala je predavanje  u Centru za socijalnu skrb Koprivnica  “Pravna legislativa zaštite žena žrtava nasilja i žrtava obiteljskog nasilja” koje je bilo namijenjeno stručnim osobama u institucijama i organizacijama koje se u svom radu susreču sa žrtvama obiteljskog nasilja. Predavanje je održala Branka Mašić, dugogodišnja sutkinja Visokog prekršajnog suda u Zagrebu. 

Predavanje je bilo usmjereno na primjenu Zakona o zaštiti nasilja u obitelji, Prekršajnog zakona te primjenu Konvencije vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Područje djelovanja Konvencije usmjereno je na sprječavanje i suzbijanje negativnog pristupa ženama i po prvi put jasno terminološki određuje nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i oblikom diskriminacije žena i označava sva djela rodno utemeljenog nasilja koja za posljedicu imaju ili će vjerojatno imati tjelesnu, seksualnu, psihičku ili ekonomsku štetu ili patnju žena, uključujući prijetnje takvim djelima, prisilu ili namjerno oduzimanje slobode, bilo da se pojavljuju u javnom ili privatnom životu. Izlaganje Branke Mašić potvrdilo je kako je napredak u borbi protiv nasilja nad ženama kao i borbi protiv diskriminacije nad ženama vidljiv, no još uvijek postoje razine na kojima je tretman žene u nepovoljnom i nezaštićenom položaju te je potreban trud umreženih institucija i organizacija civilnog društva kako bi dokinuli razlike i osigurali dostojanstven život svakoj ženi.

Na predavanju su sudjelovali predstavnici/e centara za socijalnu skrb, policije i organizacija civilnoga društva.

Edukativno predavanje dio je aktivnosti projekta “Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja“  kojeg provodi Udruga “HERA” Križevci  u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb Koprivnica, Centrom za socijalnu skrb Križevci i Udrugom „Bolje sutra“ osoba s invaliditetom Grada Koprivnice.  Projekt je financijski podržan sredstvima Ministarstva rada, mirovinskog sustava,  obitelji i socijalne politike.