Radionica za organizacije civilnog društva i institucije

Predstavnici udruga i institucija na jednodnevnoj radionici „Umrežavanje organizacija civilnog društva i lokalnih dionika“

Križevci, 02.10.2015. – U okviru projekta ”Znanjem do promjena”* udruga “HERA“ je u srijedu 30.09.2015. u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković“ Križevci organizirala jednodnevnu  radionicu za organizacije civilnoga društva i institucije.

Na radionici je sudjelovalo preko dvadeset predstavnika/ica organizacija i institucija s područja županije koji su kroz SWOT analizu sagledali snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje  iz pozicije pružatelja i korisnika socijalnih usluga.

 

 

 

 

 

 

 

Navedeno je kako organizacije civilnoga društva posjeduju motivaciju, znanja i vještine, međutim iskazuju potrebu za dodatnom edukacijom i usavršavanjem iz određenih područja pružanja socijalnih usluga.Ne postoji sustavna analiza potreba socijalnih usluga, nema objedinjene  jedinstvene baze pružatelja socijalnih usluga, što ograničava mogućnosti korištenja one usluge koja je za korisnika najbolja.

Nedostatak  kontinuirane dugoročne financijske podrške za provođenje programa  organizacija civilnoga društva koje pružaju socijalne usluge dovodi do nestabilnosti razvoja socijalnih usluga. Nedostatak savjetovališta ili stručne intervencijske pomoći  u rodilištima pri rođenju djeteta  s teškoćama, koji bi upoznali roditelje s pravima i povlasticima te mogućnostima rane intervencije i rehabilitacije koja je izuzetno važna, dovodi do toga da su  roditelji prepušteni sami sebi . Nedostatak  je socijalnih usluga i grupa podrške posebno za ranjive skupine kao što su žrtve obiteljskog nasilja.

Stalne izmjene zakona , nedostatak ljudskih kapaciteta, stalna fluktuacija kadrova, te izmjena kadrova zbog političkih promjena  otežavaju rad institucijama sustava te utječu na kvalitetu pružanja usluga ali i zadovoljstvo korisnika. Nema potpune međusektorske suradnje i protoka informacija . Potrebno je jačati suradnju i partnerstva kroz zajedničke projekte i programe te mogućnosti apliciranja na EU fondove.

Način života u obiteljima ubrzano se mijenja, u  društvu postoje iskrivljeni stavovi  o  vrijednostima i važnosti obitelji za skrb o starijima, nedostatak je kontinuiranih sveobuhvatnih programa za osobe treće životne dobi.  Još je uvijek prisutna nesenzibiliziranost odgojno, obrazovnih ustanova za uključivanje i podršku djece s poteškoćama u redovni odgojno, obrazovni sustav.

Svi navode da prostora za suradnju ima, te da im je primarni cilj pružiti informaciju i biti na usluzi građanima. Potrebne su češće rasprave što bi omogučilo stvaranje jasnije slike o potrebama , problemima te izazovima, s kojima se susreću korisnici socijalnih usluga.

Posebno je izdvojena potreba za  koordinacijom, odnosno umrežavanjem posebno među srodnim udrugama na lokalnom i regionalnom nivou što dovodi do jačanja organizacija civilnoga društva za širenje mreže socijalnih usluga.

Preporuke za razvoj socijalnih usluga u zajednici:

  • razvijati i promovirati međusektorsku suradnju kroz edukacije i otvorene rasprave u kojima će biti uključeni predstavnici svih sektora, jačati lokalnu koordinaciju pružatelja socijalnih usluga i ostalih dionika
  • potrebna je kontinuirana financijska podrška razvoju socijalnih usluga posebno za  osobe u većem riziku od socijalne isključenosti
  • poticati i  jačati društvenu svijest o značaju promicanja pozitivnih društvenih vrijednosti te poticati osobnu i društvenu odgovornost mladih
  • jačanje obitelji putem razvijene mreže različitih socijalnih  usluga, osnažiti razvoj i podići kvalitetu soc.usluga prema obitelji
  • unaprijediti osviještenost ključnih dionika o pitanjima rodne osjetljivosti, poticati programe ekonomskog osnaživanja žena u lokalnoj zajednici,  unaprijediti usluge za žene koje trpe nasilje
  • osiguravanje integracije i participacije starijih osoba u društvu, razvijanjem kontinuiranih programa za starije osobe te povečanjem dostupnosti informacija o pravima starijih osoba
  • umrežiti sve dionike koji rade sa mladima i osigurati kontinuitet razmjene informacija i sadržaja za mlade, posebno za ranjive skupine mladih
  • senzibiliziranje odgojnih ustanova za uključivanje djece s teškočama u redovan odgojno, obrazovni sustav,  jačati  međusektorsku suradnju i partnerstva pružatelja socijalnih usluga za osobe s teškoćama
  • unaprjeđivati dostupnost usluga u zajednici u područjima s manje mogućnosti te prometne izoliranosti

 

*Projekt „Znanjem do promjena“ provode udruga S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja i partnerske organizacije Udruga žena „HERA“ Križevci i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“. Cilj projekta je unaprjeđenje sposobnosti OCD-a za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga. Projekt čija je vrijednost 749.957,00kn sufinancira Europska unija u sklopu Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH i provodi se u okviru prioritetne osi 5. Jačanje uloge civilnoga društva za bolje upravljanje i mjere 5.2 Jačanje uloge organizacija civilnoga društva (OCD-ova) za društveno-gospodarski rast i demokratski razvoj Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.