Udruga HERA

Vijesti

Sukladno odredbama Sporazuma o međuresornoj suradnji u području sprečavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji  Predstojnik Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji donio je Odluku o uspostavi Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Sporazum o međuresornoj suradnji zaključen je  između sedam ministarstava (Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva uprave).

Sporazumom je određeno da se uspostave timovi za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji na nacionalnoj i županijskim razinama s ciljem poduzimanja potrebnih mjera za unapređenje rada nadležnih državnih tijela i organizacija civilnog društva.
Uloga nacionalnog i županijskih timova je da aktivno sudjeluju u provedbi mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja kao i u osiguranju dosljedne provedbe odredaba Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

U  tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Koprivničko-križevačke županije  imenovano je ukupno 18 osoba za članove i zamjenike članova tima. Članovi i zamjenici  članova su predstavnici/e Ureda državne uprave KCKŽ županije, Centra za socijalnu skrb Križevci, Koprivnica, Đurđevac, PU Koprivničko-križevačke, Opće bolnice Koprivnica, Općinskog suda Koprivnica, Povjerenstva za ravnopravnost spolova županije te predstavnice “HERE” Križevci koji/e se aktivno bave pružanjem pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja.

U četvrtak 23.svibnja  održan je prvi radni sastanak Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji na kojem su izabrane voditeljica, zamjenica i tajnica tima te je  dogovorena daljnja dinamika rada.  Za voditeljicu tima odabrana je Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju u Uredu načelnika Policijske uprave Koprivničko-križevačke, za zamjenicu voditeljice odabrana je Marina Švagelj Jažić, koordinatorica “HERE” Križevci, a za tajnicu tima odabrana je Ljiljana Šimeg Salajpal, voditeljica odjela za obrazovanje, kulturu, humanitarnu pomoć i sport u Službi za društvene djelatnosti u Uredu državne uprave Koprivničko-križevačke županije.

Zadaće ovoga tima prema poslovniku o radu  su unaprjeđivanje sustava zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u lokalnoj zajednici međuresornom suradnjom, donošenje godišnjeg plana rada, sudjelovanje u programima zajedničke izobrazbe te preventivnim aktivnostima, vođenje evidencija o aktivnostima, usvajanje izvješća o radu za prethodnu godinu i podnošenje istog Nacionalnom timu i dr.