Održana konferencija o poduzetništvu žena

Konferencija  “Žene u svijetu rada: Razvoj poduzetničkih inicijativa i modela zapošljavanja”  održana je u  srijedu, 09. prosinca 2015. godine  u Kući Europe.

Konferencija je uključila predstavnice/ke različitih institucija i organizacija, relevantne dionike na nacionalnoj i lokalnoj razini, te poduzetnice i korisnice projekta koji/e su u okviru dva panela razgovarali/e o potrebama žena te mogućnostima i preprekama s kojima se susreću žene prilikom zapošljavanja i pokretanja vlastitih poduzetničkih inicijativa. Važno je govoriti o ovoj temi jer je položaj žena u poduzetništvu i na tržištu rada još je uvijek nepovoljan u odnosu na muškarce, a neki od pokazatelja su dominacija žena u nezaposlenosti, podzastupljenost u vlasničkoj strukturi poduzeća i obrta, jaz u plaćama i poduzetničkoj aktivnosti između muškaraca i žena, te podzastupljenost žena u upravljačkim strukturama.

Na panelu  “Prilike za žene poduzetnice i one koje to tek žele postati” naglašeno je da žene teže dolaze do financijskih sredstava, slabije su umrežene, nedostaje im podrška vezana uz usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života, te često nemaju podršku okoline u pokretanju vlastitog posla.  Za otklanjanje strukturalnih prepreka potrebna je politička volja i dugoročne aktivnosti u području obrazovanja, uklanjanja rodnih stereotipa i tradicionalnog pogleda na ulogu žene u društvu,  uspostavljanja podrške za razvoj institucija za brigu o djeci te kontinuirana senzibilizacija javnosti.  U politikama i strategijama je potrebno posebno izdvojiti poduzetničke inicijative žena te im osigurati potporu te je stoga razvijena Strategija razvoja poduzetništva žena u RH za razdoblje od 2014. do 2020.

 U okviru panela “Mreže podrške za žene poduzetnice” istaknuta j potreba jačeg umrežavanja na svim razinama te međusobne razmjene informacija i znanja.. Posebno je istaknuta potreba jačeg umrežavanja žena na svim razinama te međusobne razmjene informacija i znanja. Potrebni su programi koji podupiru žene, kroz širenje njihovih mogućnosti za razvoj karijere, podizanje samopouzdanja i njegovanje poduzetničkog duha, programi koji nude mogućnost povezivanja s drugim ženama koje se suočavaju sa sličnim problemima i mogućnost stvaranja novih kontakata i širenja vlastitih mreža.

Na panelu su predstavljeni rezultati projekta projekta “Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada” te preporuke za unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga za žene koje  se namjeravaju (samo)zaposliti  www.cesi.hr/hr/preporuke-za/  U okviru projekta 120 korisnica je sudjelovalo u BADGE edukacijskom programu za nezaposlene žene i žene koje žele pokrenuti svoj posao, a više od 280 žena je dobilo savjetodavnu i pravnu pomoć u području obiteljskog nasilja, radnih i socijalnih prava te diskriminacije na tržištu rada.

Projekt “Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada” ima za cilj osnažiti  partnerske organizacije za pružanje socijalnih usluga i unaprijediti provedbu programa socijalnih usluga u Gradu Zagrebu, Koprivničko križevačkoj županiji, Požeško slavonskoj županiji i Krapinsko zagorskoj županiji kroz edukaciju, umrežavanje, i promociju pružanja socijalnih usluga. Projekt provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu s Udrugom žena HERA Križevci  i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN”. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge kroz nacionalnu komponentu sufinaciranja.