Donijete preporuke za zapošljavanje marginaliziranih skupina žena

UDRUGE  HERA, CESI i DELFIN DONIJELE  PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNIH USLUGA ZA MARGINALIZIRANE SKUPINE ŽENA KOJE TRAŽE POSAO

 U okviru projekta Aktivno za socijalnu sigurnost i jednake mogućnosti u svijetu rada kojeg provodi CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje u partnerstvu s Udrugom  “HERA” Križevci  i Centrom za podršku i razvoj civilnog društva “DELFIN” iz Pakraca na području Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke te Požeško-slavonske županije provedeno je mapiranje socijalnih usluga vezanih uz pomoć pri zapošljavanju koje provode različite udruge, institucije, lokalne vlasti kroz analizu dokumenata i provođenje fokusiranih grupnih diskusija. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge.

Istraživanje je pokazalo da strateški dokumenti razvoja socijalnih usluga često nisu utemeljeni na analizi potreba i ne uključuju rodnu perspektivu, te da se prilikom osmišljavanja mjera premalo pozornosti obraća na aktivne programe politike zapošljavanja koje bi omogućile većem broju ljudi pronalazak odgovarajućih poslova, spriječile dugotrajnu nezaposlenost i siromaštvo.

Socijalne usluge u lokalnim zajednicama ne zadovoljavaju trenutne potrebe i postoji potreba za programima koji nisu komercijalni.

 

Preporuke za unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti socijalnih usluga:

– Mjere aktivne politike zapošljavanja neophodno je uskladiti s potrebama tržišta, a potrebno je verificirati i neke nove programe kako bi pratile potrebe korisnika/ca te omogućilo da po završetku obuke nađu posao.

– Neophodno je osigurati sustavno provođenje kvalitetnih i učinkovitih programa socijalnih usluga i  vrednovanje učinaka programa na korisnike/ce te omogućiti održivost socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva kroz kontinuirano financiranje, te bolju koordinaciju s institucijama i ujedinjavanju njihovih resursa.

Jedinice lokalne i regionalne samouprave trebaju usvojiti, provoditi i pratiti provođenje strateških dokumenata utemeljenih na rodnoj analizi potreba za socijalnim uslugama u zajednici, te  osigurati odgovarajuća proračunska sredstva.

– U rješavanje socijalnih pitanja potrebno je, osim državnog i javnog sektora, uključivanje privatnog sektora i nevladinih organizacija koje imaju znanja i resurse i mogu provoditi programe namijenjene skupinama s otežanim pristupom tržištu rada. Potrebno je dodatno raditi na razumijevanju koncepta socijalnih usluga, standardizaciji kvalitete usluga te razvoju kompetencija pružatelja usluga, uključujući i obuku pružatelja usluga za izradu projekata kojima će se doprinijeti apsorpciji sredstava iz EU fondova.

– Potrebno je uklanjati predrasude i stereotipe prema marginaliziranim skupinama žena, osigurati provođenje zakona koji propisuje kvote u zapošljavanju za osobe s invaliditetom te provoditi senzibilizaciju poslodavaca i javnosti kroz kampanje, informiranje i edukaciju o važnosti zapošljavanja marginaliziranih skupina. Kroz međusektorsku suradnju treba stvarati uvjete za otvaranje novih radnih mjesta, posebno za socijalno isključene i diskriminirane skupine.

– Programi namijenjeni  marginaliziranim skupinama žena trebaju uključiti i rad na povećanju samopouzdanja i kontinuiranu podršku i mentorstvo kako bi se snašle u kontaktu s institucijama i birokracijom te povezivanje s mogućim poslodavcima u struci. Vrlo je važno da pružatelji socijalnih usluga kontinuirano unaprjeđuju svoj rad na način da su u potpunosti usmjerene na klijente/ice i njihove potrebe. Potencijalne korisnike/ce nije dovoljno informirati o socijalnim uslugama samo putem Interneta i društvenih mreža, već je važno naći adekvatne kanale komunikacije s osobama koje ne koriste nove tehnologije. U slabije prometno povezanim županijama, trebalo bi osigurati pružanje usluga na više lokacija u županiji te osigurati pokrivanje putnih troškova za sudionike/ce.

– Važno je raditi na pitanju rodnih stereotipa kroz obrazovanje i započeti s radom već u vrtićima. Potrebno je izraditi rodno osjetljiv program profesionalnog usmjeravanja učenika/ca i intenzivnije poticati uključivanje zainteresiranih učenika/ca u rodno netradicionalne programe i  zanimanja

-Nužno je daljnje razvijanje programa podrške roditeljstvu i razvijanje besplatnih edukativnih, rekreativnih i drugih sadržaja za djecu. Osim toga potrebno je veće uključivanje muškaraca u privatnu sferu, brigu o djeci i starijima, obavljanje kućanskih poslova što bi imalo utjecaj  na stav poslodavaca pri zapošljavanju žena.