Udruga HERA

Vijesti

Nasilje u obitelji se događa u veoma intimnom i privatnom okruženju, ali ono nikako ne smije biti privatna stvar. Posljedice obiteljskog nasilja se prelijevaju na cijelo društvo one su dalekosežne, dugoročne, Nasilje u obitelji ima i ekonomske posljedice na društvo iz razloga što, ako se ono ne prevenira, briga o žrtvi pada na teret države i društva. Stoga i suzbijanje nasilja u obitelji zahtjeva sveobuhvatnu i multidisciplinarni pristup temeljen na među sektorskoj suradnji više dionika iz različitih sektora.

Republika Hrvatska je 22. siječnja 2013. godine potpisala Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu: Konvencija). Hrvatski sabor ju jer ratificirao 13. travnja 2018. godine, a na snagu je stupila 1. listopada 2018. godine.

Ratifikacijom Konvencije Republika Hrvatska je preuzela na sebe izvršenje obaveza koje propisuje Konvencije. Konvencija predstavlja okvir za daljnju nadogradnju i izgradnju učinkovite prevencije, zaštite i potpore, poboljšanja zakonodavnog okvira, progon i kažnjavanje počinitelja nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Konvencija prepoznaje ulogu organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. Stoga je njihova uloga jasno naznačena i u ovoj strategiji.

Strategija zaštite od nasilja u obitelji Grada Križevaca 2021. do 2025. temelji se na Konvenciji i Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija, NN 96/17). Oslanjajući se na ova dva dokumenta Grad Križevci postaju drugi grad u Republici Hrvatskoj koji donosi gradsku strategiju zaštite od nasilja u obitelji. Prilikom donošenja strategije uzeta je u obzir sva kompleksnost problematike nasilja u obitelji, lokalni kontekst u kojem će se strategija provoditi, potreba za multidisciplinarnim pristupom, kao i dosadašnji rad svih nadležnih dionika.

U izradi Strategije sudjelovale su organizacije civilnoga društva te institucije sustava koje se u svom radu susreću sa žrtvama obiteljskoga nasilja.

Strategija je nastala u sklopu programa “NISI SAMA – unaprjeđenje usluga osnaživanja i savjetovanja žrtava obiteljskog nasilja” kojeg provodi “HERA” Križevci u partnerstvu sa Gradom Križevci i Centrom za socijalnu skrb Križevci. Program je financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Strategija je u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.