1. međunarodna konferencija o seksualnom nasilju u Hrvatskoj

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava i su-organizaciji Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora održana je u petak, 23.10.2015.g. u Hrvatskom saboru 1. međunarodna konferencija o seksualnom nasilju „Sustav javnih politika i podrške za žrtve seksualnog nasilja“.

Ciljevi konferencije su podići svijest o neprihvatljivosti svih oblika nasilja prema ženama i djevojkama, upoznavanje nadležnih tijela i institucija s problemom nedostatne podrške za žrtve/preživljavačice seksualnog nasilja u Hrvatskoj, unaprjeđenje sustava podrške žrtvama/preživljavačicama seksualnog nasilja kroz razvoj i implementaciju javnih politika i potrebnih servisa za rad sa žrtvama i uspostavljanje i jačanje međuresorske suradnje svih nadležnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva u pružanju podrške žrtvama i suzbijanju seksualnog nasilja.

Teme konferencije bile su:Važnost pružanja pomoći i podrške žrtvama/preživljavačicama seksualnog nasilja, uloga Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja te primjeri dobre prakse iz europskih zemalja u suzbijanju seksualnog nasilja.
U uvodnom djelu konferencije prisutnima se obratila Maja Mamula iz Ženske sobe  te Helena Štimac Radin koja je govorila o projektu Moj glas protiv nasilja u okviru kojeg se i održala konferencija. Izlagaći /ce su bili/e: Liz Kelly, ravnateljica Odjela za studije o nasilju nad djecom i ženama sa Sveučilišta London Metropolitan, Catherine Le Magueresse sa Sveučilišta Sorbonne o načinima suzbijanja muškog nasilja prema ženama, Lepa Mlađenović, feministička aktivistkinja iz Beograda o ženskim centrima protiv silovanja i odgovornim državama i Biljana Branković, nezavisna istraživačica i konzultantica, članica GREVIO skupine stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama.

 

 

 

 

 

U nastavku konferencije govorile/i su Maja Mamula ( Ženska soba – Centar za seksualna prava), Marijana Senjak ( Inicijativa za Ženski sud – Feministički pristup pravdi), Hrvoje Đuran (Ministarstvo unutarnjih poslova), Helenca Pirnat Dragičević ( Državno odvjetništvo Republike Hrvatske),  Lana Peto Kujundžić ( Županijski sud u Zagrebu),  Goran Arbanas (Klinika za psihijatriju Vrapče,  Zavod za forenzičku psihijatriju te Branka Žigante Živković (Visoki prekršajni Republike Hrvatske, Nacionalni tim za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama).
Konferenciju je moderirala Željka Jelavić iz  Centra za ženske studije.

Na održanoj 1. međunarodnoj konferenciji o seksualnom nasilju u Hrvatskoj doneseni su sljedeći zaključci i preporuke:
1. Postupak prijave seksualnog nasilja treba učiniti što manje traumatizirajućim za žrtve, poštujući pri tome sva prava ali i specifičnosti žrtava seksualnog nasilja.
2. Sudski postupak potrebno je učiniti osjetljivim za potrebe žrtava seksualnog nasilja kroz skraćivanje trajanja postupka, informiranja žrtve te osjetljivosti za specifične potrebe žrtava seksualnog nasilja (npr. korištenje video linka).
3. Centar (centri) za žrtve seksualnog nasilja izvor su podrške za žrtve seksualnog nasilja, ali i važni društveni akteri po pitanju seksualnog nasilja uopće. Važno je podržati rad postojećih, kao i otvaranje novih centara.
4. Važna je međusobna suradnja i uvažavanje svih ključnih aktera koji rade na suzbijanju seksualnog nasilja i pružanju direktne pomoći i podrške žrtvama. Pri tome je nužno istaknuti važnost suradnje nadležnih institucija organizacija civilnog društva.
5. Seksualno nasilje specifičan je oblik nasilja o kojemu je potrebno informiranje i educiranje stručnjakinja i stručnjaka koji rade sa žrtvama seksualnog nasilja, kao i općenito na problemu seksualnog nasilja. Stoga, potrebna je obavezna i sustavna specijalizirana edukacija za osobe iz nadležnih edukacija koje rade na području seksualnog nasilja.
6. S obzirom na postojeću stigmu žrtava seksualnog nasilja kako u obitelji, tako i na radnom mjestu, ali i u društvu općenito, nužno je temeljito i sustavno raditi na senzibiliziranju građanstva za problem seksualnog nasilja i destigmatizaciji žrtava.                                                                                             7. Potrebno je osigurati praćenje provedbe Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja.      8. Istraživanja o prevalenciji, posljedicama kao i elementima koji pridonose prijavi nasilja, ključan su izvor informacija i komunikacije sa žrtvama seksualnog nasilja i njihovim potrebama. Upravo zbog ovoga potrebno je podržati i potaknuti provođenje istraživanja na ovu temu.
9. Usprkos određenim pozitivnim pomacima ostvarenim kroz suradnju institucionalnog sektora i organizacija civilnog društva, iznimno je važno  da same institucije kontinuirano unaprjeđuju rad sa osobama koje su preživjele seksualno nasilje.
10. Bez obzira u kojem segmentu društva djelujemo, unutar institucionalnog okvira ili izvan njega, svi/e moramo raditi na prevenciji i edukaciji, imajuću na umu prije svega mlade osobe. Tu je prije svega važno naglasiti odgovornost države koja treba osigurati sa se svi potrebni preduvjeti za takve edukacije i dogode.

Na konferenciji je ispred HERE prisustvovala predsjednica Marina Švagelj Jažić.

Konferencija je organizirana u sklopu projekta “Moj glas protiv nasilja“ financiranog od Europske komisije u okviru natječaja Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS, čiji je nositelj Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske.